Заявление Еврейской Общины Республики Молдова в связи с повторяющимися актами вандализма на еврейском кладбище Кишинева

    Опубликовано в Новости
  • Вторник, 03 Ноябрь 2020 00:00

На минувшей неделе, в среду, пятницу и воскресенье, на Еврейском кладбище Кишинева совершались акты вандализма. Более 42 надгробий разрушено и около 30 изуродовано свастиками и другими оскверняющие символами.

В результате проведенной сегодня днем инспекции, мы констатировали, что в ночь с 1-го ноября вандалы опять вернулись и появились новые разрушения. Разбитые надгробия, изуродованные фотографии, разрисованные оскверняющими символами могильные плиты – так выглядит сегодня памятник истории и архитектуры национального значения, включённый в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утверждённый Постановлением Парламента № 1531-XII от 22 июня 1993 г. (№ 189).

Напоминаем, что в 2018 году, в рамках реализации проекта сохранения еврейского культурного и исторического наследия, Министерство просвещения, культуры и исследований Республики Молдова, в чье ведомство передано кладбище, как часть существующего лишь на бумаге Национального музея истории евреев Молдовы, начало работы по благоустройству. В результате данных действий было разрушено около ста надгробий и часть из них не подлежат восстановлению и ремонту (в том числе, надгробия жертв Кишиневского Погрома). Еврейская Община неоднократно обращалась в государственные структуры с целью получения на согласование концепции по реабилитации и безопасности, а также архитектурного проекта по сохранению кладбища. Несмотря на это, эффективных мер по решению существующих и обостряющихся проблем не было принято, и кладбище продолжало разрушаться и деградировать.

В связи с происходящим, председатель Еврейской Общины Республики Молдова Александр Билинкис сделал заявление:

 «Еврейская Община выступает с повторным заявлением, после первой реакции в связи с происходящем на еврейском кладбище, которую мы опубликовали 31 октября вечером. Вандализм на территории еврейского кладбища — это не новое явление, но его масштаб последних дней вызывает серьёзнейшее беспокойство, возмущение и боль.

Дальнейшее бездействие повлечёт за собой уничтожение еврейского кладбища. Краткосрочные меры, которые мы ожидаем от государственных властей – незамедлительная охрана кладбища от физических нападений, оценка нанесённого ущерба, и восстановление разрушенных и оскверненных памятников. В среднесрочной перспективе должны быть разработаны и приняты чёткие, скоординированные с еврейской общиной, действия по сохранению исторической ценности памятника истории и архитектуры национального значения, включенного в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством.

Мы требуем расследования нецелевого расходования средств, выделенных на реабилитацию кладбища, начиная с 2018 года, о чем заявили в правоохранительные органы и генеральную прокуратуру, а также наказания совершивших акты вандализма преступников». 

Еврейская Община Республики Молдова

 


 

Declarația Comunității Evreiești din Republica Moldova în contextul repetării actelor de vandalism la cimitirul evreiesc din Chișinău

Săptămâna trecută, miercuri, vineri și duminică, au fost comise acte de vandalism la cimitirul evreiesc din Chișinău. 42 de pietre funerare au fost distruse și peste 30 vandalizate cu zvastică și alte simboluri profanatoare.

În urma inspecției efectuate în această după-amiază, am constatat că în noaptea din 1 noiembrie, vandalii s-au reîntors în cimitir și au comis noi fărădelegi. Pietre funerare distruse, fotografii mutilate, simboluri profanatoare aplicate pe monumente - așa arată astăzi monumentul istoriei și arhitecturii de importanță națională, inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 189).

Vă reamintim că, în 2018, în cadrul proiectului pentru conservarea patrimoniului cultural și istoric evreiesc, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în subordinea căruia a fost transferat cimitirul, ca parte a Muzeului Național de Istorie a Evreilor din Moldova instituit doar pe hârtie, a început lucrările de amenajare a teritoriului. Ca urmare a acestor acțiuni, aproximativ o sută de pietre funerare au fost deja distruse și unele dintre ele nu pot fi restaurate și reparate (inclusiv pietrele funerare ale victimelor Pogromului de la Chișinău). Comunitatea evreiască s-a adresat în mod repetat structurilor de stat pentru a obține un concept de reabilitare și protecție a cimitirului, precum și un proiect arhitectural pentru conservarea lui. În ciuda acestui fapt, nu au fost întreprinse măsuri eficiente pentru rezolvarea problemelor existente, iar cimitirul a continuat să se distrugă și să degradeze.

În contextul evenimentelor date, președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova, Alexander Bilinkis, a făcut următoarea declarație:

„Comunitatea evreiască vine cu acest mesaj, ce succedă prima reacție, pe care am publicat-o în data de 31 octombrie, în contextul situației de la cimitirul evreiesc din Chișinău. Vandalismul nu este un fenomen nou, dar amploarea pe care o ia ultimele zile provoacă îngrijorări puternice, indignare și durere.

O inacțiune continuă va duce la distrugerea cimitirului evreiesc. Măsurile pe termen scurt, pe care le așteptăm de la autoritățile statului sunt protecția imediată a cimitirului împotriva atacurilor fizice, o evaluare a pagubelor și restaurarea monumentelor distruse și profanate. Pe termen mediu, sunt necesare acțiuni specifice coordonate cu comunitatea evreiască, pentru păstrarea valorii unui monument istoric și arhitectural de importanță națională, ce este inclus în Registrul monumentelor din Republica Moldova ocrotite de stat.

Cerem o anchetă cu privire la delapidarea fondurilor alocate începând cu anul 2018 pentru reabilitarea cimitirului, așa cum am solicitat organelor naționale de ocrotire a normelor de drept, precum și pedepsirea infractorilor, care au comis acte de vandalism.”

Comunitatea Evreiască a Republicii Moldova

 


 

Statement by the Jewish Community of the Republic of Moldova related to the repeated acts of vandalism at the Jewish cemetery in Chisinau

Last week, on Wednesday, Friday and Sunday, acts of vandalism were committed at the Chisinau Jewish cemetery. 42 gravestones were destroyed and around 30 painted with swastikas and other desecrating symbols.

The inspection carried out this afternoon, proved that on the night of 1 November, the vandals returned and new destruction appeared. Broken tombstones, mutilated photographs, gravestones painted with desecrating symbols - this is how the monument of history and architecture of national importance, included in the Register of Monuments of the Republic of Moldova protected by the state and approved by the Decision of the Parliament No. 1531-XII of June 22, 1993 (No. 189) looks today.

It should be reminded that in 2018, within the framework of the project for the preservation of the Jewish cultural and historical heritage, the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, in whose property the cemetery was transferred as part of the National Museum of Jewish History in Moldova, which exists only on paper, began the works on the territorial enhancement. These actions resulted in about a hundred gravestones that were destroyed, with some that cannot be restored and repaired (including the gravestones of the victims of the Kishinev Pogrom). The Jewish Community has repeatedly requested the state authorities a concept for rehabilitation and security of the cemetery, as well as an architectural project for the preservation of the site. Despite this, no effective measures were taken to resolve the existing and aggravating problems, and the cemetery continued to collapse and degrade.

In connection with these events, the President of the Jewish Community of the Republic of Moldova Alexander Bilinkis made a statement:

The Jewish Community comes with a second statement after the first reaction published on 31 October in connection with the situation at the Jewish cemetery. Vandalism at the Jewish cemetery is not a new phenomenon, but its growing scale that we have witnessed these days has caused serious concerns, outrage and pain.

Further inaction will result in the destruction of the Jewish cemetery. The short-term measures that we expect from the state authorities are immediate protection of the cemetery from physical attacks, an assessment of the damage caused and the restoration of destroyed and desecrated monuments. These steps have to be followed by targeted measures, coordinated with the Jewish community, aimed at the preservation of this historical and architectural monument of national importance, which is included in the Register of Monuments of the Republic of Moldova protected by the state.

We ask for an investigation of the misappropriation of funds allocated for the rehabilitation of the cemetery, starting with 2018, as reported to law enforcement agencies and the Prosecutor General's Office, as well as the punishment of the criminals who committed those acts of vandalism.”

Jewish Community of the Republic of Moldova

 

 

 

JCM.MD

Общественное Объединение «Еврейская Община Республики Молдова» имеет статус республиканской организации, в состав которой входят 9 региональных общин Молдовы и различные еврейские организации мун. Кишинэу.

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. Е. Дога, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. А. Диордица, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689